Pomiar rezystancji uziemień i rezystywności gruntu

Znajomość wartości rezystancji uziemienia jest konieczna dla oceny przydatności uziemienia dla celów, dla których go zaprojektowano i wykonano np.: uziemienie instalacji odgromowej.