Badanie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim

Badanie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi

W instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi skuteczność ochrony przeciwporażeniowej zależy nie tylko od poprawności samego wyłącznika.

– ale również od prawidłowości budowy instalacji, w której zainstalowano wyłącznik.

Przedmiotem badań jest nie tylko wyłącznik lecz również instalacja elektryczna.