Badania i pomiary eksploatacyjne w strefach zagrożonych wybuchem

Instalacje i urządzenia elektryczne zabudowane w strefach zagrożonych wybuchem:

  • stacje paliw,
  • magazyny bitumitów,
  • przepompownie cieczy łatwopalnych,
  • stacje gazowe,
  • pomieszczenia sprężarek gazu i tłoczni

 muszą zapewniać bezpieczeństwo pożarowe, wybuchowe, bezpieczeństwo personelu i dostateczną niezawodność ich pracy.