Badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych

obejmują oględziny

  • części nadziemnej,
  • sprawdzenie ciągłości połączeń,
  • pomiary rezystancji uziemienia,
  • sprawdzenie stanu uziomów.