↑ Powrót do POMIARY

Charakterystyka pomiarów elektrycznych

Na podstronach tego działu przedstawimy krótką charakterystykę i przegląd wykonywanych przez naszą firmę badań i pomiarów elektrycznych oraz oświetlenia.

Opisy są krótkie i mają na celu pokazać przekrój możliwości. Jeśli ktoś chce pozyskać większą wiedzę na temat powinien poszukać tego w specjalistycznych publikacjach.

 

Pomiary rezystancji izolacji

Pomiary kontrolne stanu izolacji mają istotne znaczenie – gdyż jest to sprawdzenie ochrony przed dotykiem bezpośrednim badanego urządzenia lub badanej instalacji.

Pokaż strony »

Pomiar rezystancji uziemień i rezystywności gruntu

Znajomość wartości rezystancji uziemienia jest konieczna dla oceny przydatności uziemienia dla celów, dla których go zaprojektowano i wykonano np.: uziemienie instalacji odgromowej.

Pokaż strony »

Pomiar impedancji pętli zwarciowej

To podstawowy pomiar w ocenie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim w instalacjach z zabezpieczeniami przetężeniowymi. Impedancja pętli zwarcia powinna mieć taką małą wartość, aby prąd zwarciowy płynący w pętli zwarciowej osiągał wystarczająco wielką wartość zapewniającą zadziałanie urządzeń ochronnych przetężeniowych w wymaganym krótkim czasie.

Pokaż strony »

Badanie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim

Badanie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi W instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi skuteczność ochrony przeciwporażeniowej zależy nie tylko od poprawności samego wyłącznika. – ale również od prawidłowości budowy instalacji, w której zainstalowano wyłącznik. Przedmiotem badań jest nie tylko wyłącznik lecz również instalacja elektryczna.

Pokaż strony »

Pomiar ciągłości przewodów ochronnych

Celem pomiaru ciągłości przewodów ochronnych jest sprawdzenie poprawności działania ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania.

Pokaż strony »

Badanie skuteczności ochrony przez zastosowanie izolowania stanowiska

badanie skuteczności ochrony przez zastosowanie izolowania stanowiska polega na pomiarze rezystancji podłóg i ścian oraz na pomierzeniu odległości między częściami przewodzącymi dostępnymi i częściami przewodzącymi obcymi.  

Pokaż strony »

Badania baterii kondensatorów energetycznych do kompensacji mocy biernej

Badania i pomiary eksploatacyjne baterii kondensatorów energetycznych do kompensacji mocy biernej tego typu badania obejmują pomiar napięcia zasilającego, pomiar prądu poszczególnych faz baterii wraz z oceną równomierności obciążenia, pomiar rezystancji izolacji między izolowanymi biegunami, a obudową i inne.

Pokaż strony »

Badania separacji ochrony przez zastosowanie separacji elektrycznej

To sprawdzenie: źródła separacyjnego, ustalenie łącznej długości przewodów w obwodzie separowanym, pomiar rezystancji izolacji przewodów oraz w układzie z więcej niż jednym odbiornikiem dodatkowo na pomiarze impedancji pętli zwarcicowej (przy zwarciach podwójnych).

Pokaż strony »

Badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego

Badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego tego typu pomiary obejmują pomiar rezystancji izolacji urządzeń i instalacji oświetlenia elektrycznego, pomiar natężenia oświetlenia oraz badanie skuteczności ochrony przeciw porażeniowej.  

Pokaż strony »

Badania i pomiary eksploatacyjne w strefach zagrożonych wybuchem

Instalacje i urządzenia elektryczne zabudowane w strefach zagrożonych wybuchem: stacje paliw, magazyny bitumitów, przepompownie cieczy łatwopalnych, stacje gazowe, pomieszczenia sprężarek gazu i tłoczni  muszą zapewniać bezpieczeństwo pożarowe, wybuchowe, bezpieczeństwo personelu i dostateczną niezawodność ich pracy.

Pokaż strony »

Badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych

obejmują oględziny części nadziemnej, sprawdzenie ciągłości połączeń, pomiary rezystancji uziemienia, sprawdzenie stanu uziomów.

Pokaż strony »


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405